Algemene voorwaarden

1. De algemene huurvoorwaarden beheersen als enige de overeenkomst en primeren boven eventuele voorwaarden van de huurder, zelfs indien deze voorzien dat ze voorrang hebben op deze algemene voorwaarden. De verhuurder behoudt zich het recht voor zijn rechten die uit dit huurcontract voortkomen aan een derde over te dragen

2. De huurder wordt geacht kennis te hebben genomen van onderhavige algemene huurvoorwaarden en de inhoud ervan te hebben aanvaard.

3. De ondertekenaar van huidige overeenkomst verbindt zich solidair met de rechtspersonen, met de natuurlijke personen en met de verenigingen, in wiens naam hij optreedt ten overstaan van de verhuurder, voor alle verplichtingen die de huurder op zich neemt conform deze overeenkomst en conform de wettelijke bepalingen ter zake.

4. Onderhavige algemene huurvoorwaarden zijn een aanvulling op de bijzondere huurvoorwaarden zoals opgenomen in het huidig contract. Bij tegenstrijdigheid primeren de bijzondere huurvoorwaarden.

5. De eventuele nietigheid van één of meerdere clausules van de algemene huurvoorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid van enige andere clausule.

Datum en duur van het contract

6. De verhuring wordt toegestaan voor een termijn zoals in huidig contract bepaalt. Zij vangt aan op de dag van de werkelijke ter beschikkingstelling van het voertuig. Eventuele verlenging(en) moeten tijdig aangevraagd worden door de huurder en door de verhuurder bijgevoegd worden aan het huidig contract. In geen geval zal de huurder stilzwijgende vernieuwing kunnen inroepen.

Ter beschikking stellen van de voertuigen

7. De voertuigen worden ter beschikking gesteld van de huurder op de locatie, aangegeven in de bijzondere huurvoorwaarden. Het voertuig blijft te allen tijde eigendom van de verhuurder.

8. Boorddocumenten: de voertuigen zijn voorzien van alle oEciële documenten, zoals vereist door de reglementering op verkeer en transport voor rekening van derden. De huurder heeft te zijnen laste de documenten en vervoervergunningen vereist door de wet.

9. Staat van het voertuig in ontvangstname: bij elke verhuring en voor elk voertuig, wordt een tegensprekelijke omstandige staat opgesteld, die de staat van het voertuig weergeeft op het moment van de aanvang van de huur. Elk zichtbaar gebrek zal op het ogenblik van de in ontvangstneming aan de verhuurder vermeld worden. Het voertuig is voorzien van een volledige uitrusting en van wettelijk voorziene bijbehoren.

Gebruik van het voertuig

10. De huurder verbindt zich ertoe: - Het voertuig te gebruiken als een goede huisvader en voor het gebruik waartoe het besteld werd. Aldus is het verboden in het voertuig goederen te laden die schade kunnen aanbrengen, hetzij door de aard van de goederen, hetzij door de verpakking of zijn vasthechtingen. De huurder verbindt zich er toe geen goederen te laden of te vervoeren die gevaarlijk zijn of gereglementeerd door de wegenadministratie (in het bijzonder het Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg.) - Geen enkel misbruik te maken van het voertuig, zoals overdreven snelheid, opladen boven het toegelaten totaalgewicht, slepen met kabels of stangen. - geen enkele verandering aan het voertuig aan te brengen - geen enkele publiciteit mag aan het voertuig worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen in de bijzondere huurvoorwaarden. - het voertuig niet onder te verhuren, het niet af te staan ten bezwarende titel, het niet te gebruiken voor openbaar transport of het in pand te geven.

11. Er mag niet gerookt worden in de wagens. Schade (bv. Brandvlekken) veroorzaakt door sigaren of sigaretten in het interieur van de wagen zijn niet gedekt door de verzekering en valt volledig ten laste van de huurder. Voor geurhinder en andere schade aan het interieur zal een schadevergoeding geëist worden. Interieurreinigingen ten gevolge van dieren in het voertuig vallen tevens volledig ten laste van de huurder. De schade zal worden vastgesteld door een onafhankelijk expert.

Het besturen van het voertuig

12. De huurder verbindt zich ertoe het verhuurde voertuig slechts aan een ervaren bestuurder, houder van een wettelijk en geldig rijbewijs voor dit type voertuig, toe te vertrouwen.

13. De verhuurder behoudt zich het recht voor de minimumleeftijd van de bestuurder per type voertuig te bepalen. De bestuurder dient evenwel steeds minimum 23 jaar te zijn en dient in het bezit te zijn van het rijbewijs vereist voor dit type voertuig, geldig sinds meer dan 3 jaar.

14. De verhuurder behoudt zich het recht voor de vervanging te eisen van een bestuurder die de opgelegde voorwaarden niet zou naleven.

Onderhoud van het voertuig

15. Het is de huurder verboden om zonder tussenkomst van de verhuurder gelijk welke onderhoudshandeling te verrichten. Hoe dan ook dienen de onderhoudsbeurten en depannages verplichtend te gebeuren door een instelling door de verhuurder aangewezen. Elke herstelling uitgevoerd zonder de toestemming van de verhuurder kan hem niet aangerekend worden.

16. De huurder zal binnen de 24 uur eventuele defecten of gebreken ter kennis van de verhuurder brengen.

Verzekering

17. De bijzondere huurvoorwaarden bepalen de premie voor de verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid van de huurder en de door de verhuurder aanvaarde chauffeur(s),de dekking tegen diefstal, brand en materiële schade

18. Nochtans rusten op de dekkingen, voor de burgerlijke aansprakelijkheid en materiële schade, vrijstellingen die ten laste blijven van de huurder en de door de verhuurder aanvaarde chauffeur(s),terugbetaalbaar in geval van en naargelang het verhaal tegenover derden. Deze vrijstellingen verschillen per voertuig en zijn terug te vinden in de bijzondere huurvoorwaarden op de huurovereenkomst.

19. Zo de huurder van personenwagens of de door de verhuurder aanvaarde chauffeur(s) geen 23 jaar zijn/is, zal tevens, in geval van ongeval, een dubbele vrijstelling worden aangerekend op de schade en de burgerlijke aansprakelijkheid, zoals vermeld in de vernoemde bijzondere huurvoorwaarden.

20. In geval van schade is de vrijstelling onmiddellijk eisbaar van de huurder.

21. Zijn van de dekkingen uitgesloten: - De ongevallen en schades die niet binnen de 24 uren aangegeven worden. - eigen schade aan het voertuig zonder verkeersongeval vastgesteld door de overheid - de schade aan banden en velgen die niet gepaard gaat met andere gedekte schades aan het voertuig. - de schade als gevolg van een slecht of abnormaal gebruik van het voertuig of door een klaarblijkelijk gebrek aan onderhoud. - de brandvlekken en schade aan bekledingen van zetels, deuren en tapijt, alsook alle andere schade aan het interieur (vlekken, scheuren, enz.). - de materiële schade binnen de vrijstelling die is bepaald in de voornoemde bijzondere huurvoorwaarden.

22. De huurder verbindt zich ertoe alle voorzorgen te nemen tot het voorkomen van diefstal door alles af te sluiten en alarm op te zetten indien aanwezig. Diefstal wordt enkel gedekt indien de boorddocumenten en de sleutels van het voertuig, samen met de aangifte van deze diefstal bij de politie of een gelijkwaardige lokale overheid, de verhuurder bereiken binnen de 24 uren na de feiten.

23. De dekking van materiële schade is evenmin verworven: - in geval van zware fout van de huurder of van de door de verhuurder aanvaarde chauffeur(s). Worden als zware fouten beschouwd: het deelnemen aan of oefenen voor snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidswedstrijden, het opzettelijk veroorzaken van schade of hieraan medeplichtig zijn, het veroorzaken van een schadegeval in een staat van alcoholintoxicatie van meer dan 0.8 promille (0,35mg/l) of in een staat van dronkenschap ALGEMENE VOORWAARDEN Pagina 2 / 4 of in een gelijkaardige toestand die het gevolg is van het gebruik van andere producten dan alcoholische dranken, het vergemakkelijken van diefstal door het voertuig onbeheerd achter te laten op de openbare weg of op andere voor het publiek toegankelijke plaats terwijl het voertuig niet slotvast is, de sleutel zich in of bij het voertuig bevindt of het verplichte anti-diefstalsysteem niet in werking is gesteld, het besturen van het voertuig zonder te voldoen aan de voorwaarden die de wetten en reglementering ter zake voorschrijven. - in geval van schade onderaan het voertuig, zoals bijvoorbeeld, doch daartoe niet beperkt: door het rijden op wagensporen, in verzakkingen in het wegdek of op werven. - in geval van schade aan de bovenste gedeelten van het voertuig ten gevolge van, zoals bijvoorbeeld, doch daartoe niet beperkt: aanrakingen met ingangspoorten, takken en bomen zolderingen, uithangborden, verlichting bruggen, tunnels en andere hindernissen van gelijk welke aard die de hoogte van het voertuig niet bereiken. - in geval van schade veroorzaakt door de lading

Diefstal

24. Van zodra een diefstal wordt vastgesteld, moet hiervan een verklaring afgelegd worden bij de politie of een gelijkwaardige lokale overheid van de plaats van de diefstal en de verhuurder hiervan binnen de 24u op de hoogte worden gebracht.

Vervanging - stilstand van het voertuig

25. De verhuurder heeft op elk ogenblik het recht het voertuig te vervangen door een ander van hetzelfde type, zonder verantwoording van zijn beslissing.

26. In geval van gedwongen stilstand van het voertuig om redenen van herstelling of pech, kan van de verhuurder geen vergoeding geëist worden om welke reden ook, zoals vertraging in het transport, averij aan de goederen, werkloosheid van personeel, enz.

27. Elke dag gedwongen stilstand wegens pech of herstellingen zal afgetrokken worden van het totaal verschuldigde bedrag, voor zover geen vervangingsvoertuig ter beschikking van de huurder werd gesteld.

Ongevallen

28. In geval van ongevallen met inbegrip van brand of glasbreuk, moet de huurder en/of zijn aangestelden: - in elk geval de verhuurder binnen de 24uur op de hoogte brengen en een geschreven en een gedetailleerde verklaring over het ongeval laten geworden - zo mogelijk getuigenissen verzamelen - in geen geval een erkenning van aansprakelijkheid voor het ongeval ondertekenen. - het ongeval melden aan de politie - een ongevalsaangifte opstellen en eveneens aan de verhuurder bezorgen, evenals alle gegevens die belang hebben voor de juridische afwikkeling van het gebeurde (bv. Tussenkomst van deskundigen of geneesheren, namen van gewonden, namen van getuigen,…). Het louter invullen van de ongevalsaangifte zal nooit duiden op enige schuldbekentenis.

29. De huurder verbindt er zich toe om zijn samenwerking te verlenen aan de verhuurder of de verzekeraars van de verhuurder in geval van onderzoek of juridische procedure. In geval het voertuig lastens de huurder of de inbeslagneming zullen worden terugbetaald door de huurder.

Huurprijs en waarborg

30. De huurprijs en de waarborg zijn vastgelegd in de bijzondere huurvoorwaarden,

31. In de huurprijs is inbegrepen: de kosten van het onderhoud en de autotaks

32. Niet in de huurprijs inbegrepen en aldus ten laste van de huurder is brandstof. Bij aanvang van de huur is de wagen steeds volledig volgetankt. De huurder dient het voertuig volledig volgetankt terug te brengen, zo niet wordt hem een forfait van €10 en het verschil aan de brandstofprijs van de dag aangerekend. Tevens is de km-heEng niet inbegrepen in de prijs. De klant is eveneens verantwoordelijk voor het gebruik van het eurovignetwegennet in alle landen. Bestuurders van vrachtwagens zijn zelf aansprakelijk indien gereden wordt zonder (geldige) bestuurderskaart.

33. De waarborgsom wordt de huurder intrestloos terugbetaald bij conforme teruggave van het voertuig.

34. Voor de beperking inzake het toegestaan aantal kilometers wordt verwezen naar de bijzondere huurvoorwaarden.

35. Elk voertuig wordt minimum per volledige dag gehuurd.

Factuur - betaling

36. De huurprijs (incl. btw) en de waarborg dienen zoals vermeld in de bijzondere huurvoorwaarden voor het vertrek steeds betaald te worden bij afhaling. Bij overschrijving dient het op de rekening te staan alvorens de sleutels overhandigd worden.

37. Bij de verhuring voor een periode langer dan 1 maand , betaalt de huurder voor het vertrek en uiterlijk bij het overhandigen van de sleutels de waarborgsom vermeld in de bijzondere huurvoorwaarden plus de eerste maand huur. De huurprijs wordt verder maandelijks gefactureerd, bij aanvang van iedere maand en dient dan ook steeds betaald te worden vóór de vervaldatum. Indien de vervaldatum van de facturen niet gerespecteerd wordt, zal de wagen gedeactiveerd worden. Alle bijkomende kosten waaronder de ophaling is ten laste van de huurder.

38. Facturen zijn contant betaalbaar op de zetel van de vennootschap.

39. Elke betaling welke niet volledig uitgevoerd is binnen de hiervoor vastgestelde termijn doet van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest lopen van 12% en dit vanaf de vervaldag. 40. Daarenboven zal er een bijkomende forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn, gelijk aan 15% van de factuurprijs met een minimum van 125,00 EUR indien de facturen onbetaald blijven na schriftelijke aanmaning.

41. Klachten met betrekking tot de facturen worden enkel ontvankelijk verklaard wanneer deze per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur worden gemeld aan de verhuurder.

Teruggave van het voertuig

42. Behalve schriftelijke, uitdrukkelijke afwijking, bevindt de huurder er zich toe tot het gehuurde voertuig terug te brengen naar de locatie van de verhuurder waar het voertuig ter beschikking werd gesteld De kosten gemaakt voor het terugbrengen van een voertuig dat op elke andere plaats is achtergelaten, zullen doorgerekend worden naar de huurder.

43. De huurder verbindt er zich toe het voertuig in dezelfde perfecte staat (die blijkt uit de bij aanvang van de verhuring opgestelde tegensprekelijke omstandige staat) terug te bezorgen als bij inontvangstname

Aansprakelijkheid huurder

44. Vanaf de terbeschikkingstelling van het voertuig tot op het moment dat het voertuig door de verhuurder in ontvangst wordt genomen, is de huurder aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt aan de wagen, aan een derde of aan de huurder zelf, door het louter gebruik van de wagen of door technische stoornissen die door de huurder zijn veroorzaakt en aan hem te wijten zijn.

45. De huur is tevens aansprakelijk voor overtredingen die te zijnen laste worden gelegd, of ten laste van personen waarvoor hij burgerlijk verantwoordelijk is en zal alle boetes of vergoedingen dragen die hieruit zouden voortspruiten, m.a.w. de huurder is aansprakelijk voor alle boetes gedurende het gebruik van de wagen. Deze worden doorgerekend door de verhuurder met een extra administratiekost van €30,00 excl. btw.

Toepasselijk recht - bevoegdheid

46. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch Recht.

47. Enkel de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement van de zetel van de verhuurder zijn bevoegd om uitspraak te doen over mogelijke geschillen. Zo de koper een consument is, zal tevens de rechtbank van de woonplaats van de consument territoriaal bevoegd zijn.

Woonplaats

48. De verhuurder kiest woonplaats op het adres aangeduid in de bijzondere huurvoorwaarden. De huurder kiest woonplaats op het adres aangeduid op de identiteitskaart, zo het een natuurlijke persoon betreft, dan wel op de maatschappelijke zetel, zo het een vennootschap betreft.

Internationaal verkeer en reizen

49. De gehuurde voertuigen mogen niet naar het buitenland zonder het voorafgaandelijk akkoord van de verhuurder, die het akkoord schriftelijk zal vermelden op het Pagina 3 / 4 huurcontract. Alle internationaal verkeer buiten de landen vermeld op de lijst die ter inzage ligt op de maatschappelijke zetel van de verhuurder en waarvan de huurder verklaart kennis te hebben genomen, zijn verboden. Indien de huurder deze regel overtreedt is hij verantwoordelijk voor iedere schade, in de ruimste zin van het woord, die plaatsvindt en is er tevens geen pechbijstand buitenland voorzien. Bovendien zal er geen verzekeringsdekking zijn. De huurder zal alle lasten en kosten persoonlijk betalen.

Schadevergoeding

50. Indien de huurder de verbintenissen die voortvloeien uit onderhavige algemene huurvoorwaarden niet naleeft, heeft de verhuurder recht op een forfaitaire schadevergoeding waarvan het minimum, rekening houdend met de potentiële schade, forfaitait wordt vastgelegd op 5% van de catalogusprijs, exclusief BTW, onder voorbehoud van het recht van de verhuurder de werkelijk geleden schade te bewijzen en volledige schadeloosstelling te vorderen.

51. De huurder is er tevens op de hoogte dat er per schadegeval een vrijstelling is van €1500. Indien er schade aan de belettering in, zit dit niet inbegrepen in de prijs van de vrijstelling. Deze wordt bovenop de vrjistelling van €1500,00 gerekend.

52. Glasbreuk valt onder 0% vrijstelling indien de afkoop van de vrijstelling voorzien werd in het contract.

 

Cookie en privacybeleid

Privacybeleid Renties NV

Versie 0.1
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 07-03-2018

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Renties NV. U dient zich ervan bewust te zijn dat Renties NV niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Renties NV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Renties NV of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Renties NV of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Renties NV of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en ”“services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Renties nv

Meensesteenweg 95
B-8500 Kortrijk

Tel.: +32 56 400 100
Fax: +32 56 400 110
info@renties.be
www.renties.be


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/clients/client55/web210/web/site/assets/cache/FileCompiler/site/templates/wysiwyg.php on line 99